Service

General Policy
 • 5 Years Warranty ( Free ค่าซ่อม อะไหล่แต่ไม่รวม Filter )
 เงื่อนไขการรับประกัน

สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 50250, 17450, 17250, 18150, 17000, DA-5010, IFD60001 และ IFD60000
1. การรับประกันสินค้า มีกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ซื้อ
2. การรับประกัน จะรับประกันความเสียหายของสินค้าและอะไหล่ภายใน ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้
 • ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรรับประกันสินค้าต่อ เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่นำสินค้าเข้ารับบริการ และบัตรรับประกันจะต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้า รุ่น หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ชื่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย มิฉะนั้น อาจจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข
 • การรับประกันนี้ไม่รวมถึงแผ่นกรอง Pre-filter, แผ่นกรอง HEPA, แผ่นกรอง CPZ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูก วิธี การแก้ไขดัดแปลงเครื่อง การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติ ความเสียหายดังกล่าวนี้ อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรรับประกันฉบับนี้
4. กรุณาส่งบัตรลงทะเบียนรับประกัน คืนภายใน 15 วัน หลังจากวันซื้อ
5. การส่งสินค้าซ่อม ให้ปฏิบัติดังนี้
 • ส่งคืนที่ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อ
 • ส่งคืนบริษัทแสงชัย แอร์ ควอลิตี้ จำกัด
   206/10-12 ถ.ดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร.0-2628-2200
 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรือค่าเดินทางถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
6. เงื่อนไขการรับประกันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับเครื่องฟอกอากาศรุ่น 40200, 16200, พัดลมทุกรุ่น, เครื่องขจัดความชื้น, เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์, เครื่องดักยุงและเครื่องไล่หนู
1. การรับประกันสินค้า มีกำหนดเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ซื้อ
2. การรับประกัน จะรับประกันความเสียหายของสินค้าและอะไหล่ ภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธี และความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้
 • ลูกค้าจะต้องแสดงบัตรรับประกันสินค้าต่อเจ้าหน้าที่ทุก ครั้งที่นำสินค้าเข้ารับบริการ และบัตรรับประกันจะต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้า รุ่น ชื่อร้านตัวแทนจำหน่าย มิฉะนั้น อาจจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข
 • การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงแผ่นกรอง Pre-filter, แผ่นกรอง Hepa และแผ่นกรอง CPZ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การแก้ไขดัดแปลงเครื่อง การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ความเสียหายดังกล่าวนี้ อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในบัตรรับประกันฉบับนี้
4. กรุณาส่งบัตรลงทะเบียนรับประกัน คืนภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ซื้อ
5. การส่งสินค้าซ่อม ให้ปฏิบัติดังนี้
 • ส่งคืนที่ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อ
 • ส่งคืนบริษัทแสงชัย แอร์ ควอลิตี้ จำกัด
   206/10-12 ถ.ดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร.0-2628-2200
 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งหรือเดินทางถือว่าเป้นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ
6. เงื่อนไขการรับประกันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า