ซี เมนส์ เป็นบริษัทระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ โดยทางบริษัทได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ ระบบ โซลูชั่น และบริการที่มีนวตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และมีคุณภาพสูง เป็นเวลามากกว่า 150 ปี ในกลุ่มธุรกิจหลัก 6 ประเภท คือ ธุรกิจสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจระบบอัตโนมัติและระบบควบคุมอุตสาหกรรม ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการแพทย์ และ ธุรกิจอุปกรณ์ส่องสว่าง โดยมีพนักงานมากกว่า 460,000 คนทั่วโลก ดำเนินงานพัฒนาและผลิตสินค้าชั้นนำ ออกแบบและติดตั้งระบบ และโครงการที่สลับซับซ้อน พร้อมทั้งให้บริการเฉพาะอย่างหลากหลายประเภท ตามความต้องการของลูกค้า
 
\